TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CHO ĐỘI DÂN PHÒNG, CƠ SỞ, ĐỘI PCCC CHUYÊN NGÀNH